เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ควรเตรียมอะไรบ้าง

เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ควรเตรียมอะไรบ้าง

การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจไม่ใช้เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป หากคุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อมก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คุณผ่านเกณฑ์การกู้ซื้อบ้านของสถาบันการเงินได้ ง่ายขึ้น และวันนี้กระปุกดอทคอมก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน เพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน มาฝากกัน

ถ้า อยากรู้แล้วว่า คุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง เพื่อให้การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ๆ และหากมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มอีก ไปดู เอกสารกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร กันเลยค่ะ

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานการขอกู้เงิน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2. ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

3. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

 กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ

5. แผนที่ตั้งโดยสังเขป

6. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

  กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

  กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

  ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

  กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย

  ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน

6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

7. รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

 
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารออมสิน มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส

2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

หลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

  1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส

  1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้

  1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

  1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)

2. การประกอบอาชีพอิสระ

  2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น

  2.2 Statement

  2.3 งบการเงิน

  2.4 อื่น ๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ

1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)

2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์

3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์

4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)

5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

 
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง


เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. เอกสารส่วนตัว

  1.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

  1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  1.3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

  1.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  1.5 สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

  1.6 กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

2. เอกสารแสดงรายได้

  2.1 กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้ประจำ

  สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

  2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบทะเบียนการค้า

  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและของผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

  หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด

  หนังสือทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

3. เอกสารหลักทรัพย์

  3.1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (สำเนาเท่าฉบับจริง)

  3.2 ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น

  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)

  หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)

  3.3 สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ / เงินมัดจำ (ถ้ามี)

  3.4 แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

 
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า

  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 2. เอกสารแสดงรายได้

  2.1 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

  ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน

  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  2.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

  2.3 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 3. เอกสารทางด้านหลักประกัน

  ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง

  แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ

  สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง

  ใบอนุญาตก่อสร้าง

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร
 
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

1. เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นพนักงานหรือข้าราชการ

  ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

  ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน

  สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นเจ้าของกิจการ

  สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)

  สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)

  สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน

  งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

2. เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

  สำเนาโฉนดที่ดิน / สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด

  สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย

  เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

  แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร

  สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)

  สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

  สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

  สำเนาสัญญากู้เงิน

  สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

  สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น

  เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ

  สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร
ขอบคุณบทความจากกระปุกดอทคอม