มีอาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านอย่างไร

มีอาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านอย่างไร

อาชีพ พ่อค้า แม่ขาย หรืออาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพที่รายได้ไม่แน่นอนเพราะเป็นอาชีพอิสระ สำหรับมุมมองของธนาคารจะมองว่าอาชีพอิสระไม่มีความมั่นคงรายได้ไม่แน่นอน และมักถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร เพราะหลักฐานทางการเงินไม่ค่อยชัดเจนว่าแต่ละเดือนมีรายได้เท่าไรบ้าง และความเสี่ยงที่จะไม่มีเงินส่งให้กับธนาคารก็มีสูง ดังนั้นเราจึงควรเตรียมเอกสารเพื่อกู้ซื้อบ้านสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระดังนี้

1.Statement คือหลักฐานการเข้า-ออกจากบัญชีภายในธนาคารอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานว่าเรามีรายได้ และมีการหมุนเวียนเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
2.สำเนาทะเบียนการค้า เพื่อเป็นการแสดงว่าเราเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆจริง
3.รูปถ่ายกิจการ เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่ามีกิจการนั้นๆจริง และดำเนินการกิจการอย่างไร
4. เอกสารอื่นๆที่แสดงที่มาของรายได้ เช่น เอกสารการเสียภาษี เอกสารการจ้างงาน ใบเสร็จซื้อของที่เกี่ยวกับกิจการ อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ทำงานหรือกิจการนั้นจริงๆ

สำหรับผู้ที่มีร้ายได้น้อย หรือผู้ที่ทำเรื่องกู้คนเดียวแล้วไม่ผ่าน สามารถหาผู้อื่นมากู้ร่วมได้ คุณสมบัติของผู้กู้ร่วมก็ไม่ต่างจากผู้กู้หลัก นั่นคือต้องมีรายได้ประจำและอาชีพมั่นคง

แหล่งอ้างอิง : นิตยสาร HomeBuyers’guide เดือนพฤศจิกายน 2557
แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2014