ธอส.ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ปีนี้ 140,700 ล้านบาท

ธอส.ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ปีนี้ 140,700 ล้านบาท

2015_1_29_17_4_3

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ว่า ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 142,697 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 15,858 ล้านบาท และเกินเป้าหมายปี 2557 ที่ตั้งไว้ 134,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 8,697 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท จำนวน 66,586 ล้านบาท คิดเป็น 46.66% ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 794,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.85%

ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่จำนวน 42,613 ล้านบาท คิดเป็น 5.36% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งมี NPL อยู่ที่ 45,049 ล้านบาท หรือ 6.12% ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลง 2,436 ล้านบาท นับว่าธนาคารสามารถบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คงเหลือจำนวน 1,491 ล้านบาท ลดลง 10.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านสินทรัพย์ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 824,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,724 ล้านบาท คิดเป็น 7.66% เงินฝากรวม 652,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52,464 ล้านบาท คิดเป็น 8.75%

สำหรับแนวทางการดำเนินงานปี 2558 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินตามพันธกิจเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ตลอดจนนโยบายดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญากู้ แม้ในระหว่างผ่อนชำระเงินงวดลูกค้าประสบปัญหาวิกฤตจากภัยธรรมชาติไม่สามารถชำระเงินงวดค่าบ้านได้ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลดภาระเงินงวดเพื่อให้ลูกค้ามีกำลังผ่อนชำระเพื่อให้สามารถรักษาบ้านเป็นของตนเองไว้ได้

พร้อมกันนี้ จะนำธนาคารสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายสำคัญของธนาคารภายในปี 2562 ที่ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อคงค้าง 1 ล้านล้านบาท สัดส่วน NPL ลดลงเหลือ 4.00% รวมถึงเป็นผู้นำสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง : รายงานโดย กองบก. บ้านพร้อมอยู่