ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมรดกให้ลูกหลานญาติพี่น้อง

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมรดกให้ลูกหลานญาติพี่น้อง

_1_

การรับมรดกจากพ่อแม่โอนให้ลูก หรือโอนให้คู่สมรสตามกฎหมายไม่ต้องเสียภาษี แต่เสียค่าธรรมเนียม บางครั้งเกิดข้อพิพาทระหว่างเครือญาติพี่น้องผู้ตาย แย่งสมบัติกันต้องขึ้นศาลให้ศาลสั่งให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วค่อมมาจดทะเบียนโอน ดังนี้

พ่อแม่โอนที่ดินให้ลูก ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

ค่าจดทะเบียนโอนให้ ร้อยละ 50สตางค์ ของราคาประเมิน
ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 50สตางค์ ของราคาประเมิน
ค่าพยาน 20 บาท
ค่าคำขอ 5 บาท
ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท

มรดกตกทอดจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เสียชีวิตแล้ว ให้ ลูก หลานสืบสายโลหิต คู่สมรส ต้องเสียค่าโอนอะไรบ้าง

ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 50สตางค์ ของราคาประเมิน
ค่าคำขอ 5 บาท
ค่าพยาน 20 บาท


การซื้อขาย หรือ ให้ ระหว่าง พี่ กับ น้อง เสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
อาการแสตมป์ร้อยละ 50 สตางค์จากราคาประเมิน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

วิธีการขอรับมรดก มี2 วิธี

1. บุตรหรือทายาทไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ลูกทุกคนต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงาน คือ
โฉนด น.ส.3 หรือ ส.ค.1 และทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว ใบมรณบัตร พินัยกรรม
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วจะทำหนังสือปิดประกาศ 60 วัน ณ สำนักงานที่ดิน

2. กรณีผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจดทะเบียนรับมรดก
เพื่อป้องกันไม่ให้แย่งมรดกกันระหว่างเครือญาติโดยขอให้ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก
จากนั้นนำคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมโฉนด น.ส.3ก
เพื่อโอนกรรมสิทธิที่ดินให้แก่ทายาทตามพินัยกรรมต่อไป

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับ มรดก มีอะไรบ้าง

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบมรณบัตร
พินัยกรรม (ถ้ามี)
ทะเบียนสมรสถ้าโอนให้คู่สมรส (ถ้าโอนให้คู่สมรส)
หลักฐานการรับรองบุตร (เป็นบุตรนอกสมรส)
หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (เป็นบุตรบุณธรรม)
คำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง (มีข้อพิพาท)