ค่าใช้จ่ายโอนที่ดินมรดก

ค่าใช้จ่ายโอนที่ดินมรดก

มรดกตกทอดจากบุพการี หรือปู่ ย่า ตา ยาย ใช่ว่าได้โฉนดที่ดินมาแล้วเป็นอันจบเรื่อง เนื่องจากบางครอบครัว ไม่ได้มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน จำเป็นต้องเพิ่งรังวัด มาบริหารจัดการให้ถูกต้องตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายหลังจากมีการกำหนดพระราชบัญญัติ (พรบ.) ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเกิดขึ้น สำหรับผู้รับมรดก 100 ล้านขึ้นไป และใช่ว่ากลุ่มคนอื่นที่มีที่ดินมูลค่าไม่ถึง จะปราศจากค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้เองเรา จึงสรุปรวบยอดค่าใช้จ่ายจากการโอนมรดกจากข้อมูลของกรมที่ดิน ทั้งที่ได้รับในขณะบุพการีมีชีวิตอยู่ และเสียชีวิตไปแล้ว มาให้ศึกษา ทำความเข้าใจกันแบบกระจ่างแจ้ง

กรณีที่ 1 บุพการี พ่อ แม่ โอนที่ดินให้ผู้สืบสันดาน หรือ ทายาทโดยธรรมอันถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะมีชีวิตอยู่
– ค่าจดทะเบียนโอน คิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน
– ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน
– ค่าพยาน จำนวน 20 บาท
– ค่าคำขอ จำนวน 5 บาท
– ค่าอากรคู่ฉบับ จำนวน 5 บาท

กรณีที่ 2 บุพการี พ่อแม่ รวมทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย ยกมรดกที่ดินให้ ผู้สืบสันดาน หรือ ทายาทโดยธรรมอันถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะเสียชีวิตไปแล้ว
– ค่าจดทะเบียนโอนมรดก คิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน
– ค่าพยาน จำนวน 20 บาท
– ค่าคำขอ จำนวน 5 บาท

กรณีที่ 3 พี่ น้อง สายเลือดเดียวกัน โอนที่ดินให้
– ค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
– ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน

รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตนเอง
นอกจากการครอบครองที่ดิน อันได้มาจากการโอน หรือมรดกตกทอด จากบุพการี หรือญาติพี่น้อง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้บางกรณีอาจมีเรื่องภาษีเข้ามาเพิ่มเติมอย่างกรณีที่ 3 โดยกำหนดให้มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้โอน โดยคำนวนตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ส่วนผู้รับมรดกมูลค่าที่ดินเกิน 100 ล้านบาท หากเป็นผู้สืบสันดาน เสียภาษีรับมรดก 5% และถ้าหากเป็นบุคคลภายนอกเสีย 10% โดยกรมสรรพากรให้ผ่อนได้ 5 ปี และหากเกิน 2 ปี จะต้องเสียดอกเบี้ย 0.5% / ปี