ขายบ้านอย่างไร ให้เสียภาษีน้อยที่สุด

ขายบ้านอย่างไร ให้เสียภาษีน้อยที่สุด

ปกติทั่วไปการขายบ้านนั้น ต้องเสียเสียภาษีให้กับสรรพากร ซึ่งจะเสียตอนที่ท่านทำการโอนบ้านพร้อมที่ดินที่สำนักงานที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินเป็นผู้เก็บภาษีแทนสรรพากร ดังนั้นอย่างไรท่านก็ไม่สามารถเลี่ยงภาษีเงินได้จากการขายที่ดินอยู่นั่นเอง

ภาษีการขายที่ดินที่ท่านต้องชำระในตอนโอนนั้น เป็นรายได้ของรัฐบาลกำหนดรายการไว้ดังนี้

1.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคิดคำนวณจากราคาประเมิน ลดลงมาตามจำนวนปีที่ถือครอง
2.ภาษีเฉพาะกิจ หรือ อากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดในกรณีที่ถือครองบ้าน ทีดินนั้นมาไม่เกิน 5 ปี โดยดูวันที่ถือครองจากวันที่การถือครองหลังโฉนด ซึ่งระบุวันที่โอนมา โดยภาษีธุรกิจเฉพาะเสีย ร้อยละ 3.3 ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายอันไหนจะสูงกว่าให้ใช้อันนั้น เช่นราคาประเมิน 900000×3.3% เท่ากับ 29,700 บาท
3.ค่าอากรแสตมป์ ในกรณีที่ถือครองเกินกว่า 5 ปี เสีย1 บาท ทุก 200 บาทของราคาที่ซื้อขาย เช่นขายตามราคาปะเมิน 900000ก็เอา 200 ไปหาร เท่ากับ 900000/200 เสียเท่ากับ 4,500 บาท
4.ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 เช่น ราคาประเมิน 900000×2% เท่ากับ 18,000 บาท

เห็นได้ว่าภาษีที่แพงมากที่สุดคือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือร้อยละ 3.3 ของราคาขาย หรือราคา

ประเมินอันไหนจะสูงกว่า เช่นตัวอย่างข้างต้น

กรณีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

-ราคาประเมิน 900000×3.3 เท่ากับเสีย 29,700 บาท
-เสียอากรแสตมป์ 4,500 บาท
-เสียค่าธรรมเนียมโอน 18,000 บาท

รวม 52,200 บาท
หากไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะท่านจะหยัดได้อีก 29,700 บาท

กฎหมายกำหนดกรณียกเว้นการไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้ดังนี้

1.ที่ดินที่ถือครองมาเกินเวลา 5 ปี
2.มีชื่อเป็นเจ้าบ้านเกินเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อมาอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน อันนี้จะได้ค่าตอบแทนจากรัฐแต่ไม่ต้องเสียภาษี
4.บ้านที่ขายเป็นบ้านที่ได้มาโดยการรับมรดก

เมื่อต้องเสียภาษีแล้วทำอย่างไรจะให้เสียภาษีการขายบ้านพร้อมที่ดินของเราเสียภาษีให้น้อยที่สุด โดยไม่ผิดกฎหมายมีข้อแนะนำให้ แจ้งย้ายชื่อของท่านมาเป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังใหม่ทันที เมื่อครบ 1 ปีท่านขายก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกต่อไป