ขั้นตอนการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่กรมที่ดิน

ขั้นตอนการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่กรมที่ดิน

เมื่อผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินแล้ว ตกลงราคา และตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการโอนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาก็เข้าสู่กกระบวนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งต้องมาการเตรียมเอกสารกันมากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในวันนัดโอนที่กรมที่ดิน มีดังนี้

-โฉนดที่ดินฉบับจริง
-บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
-ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
-หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ ดาว์นโหลดหนังสือมอบอำนาจ
-หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
-สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
-สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

-โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
-หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
-แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
-บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
-รายงานการประชุมนิติบุคคล

หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ต่อไปถึงขั้นตอนโอนโดยไปที่กรมที่ดินที่บ้านหรือที่ดินที่จะขายตั้งอยู่โดยมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการโอนที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์

1.ขั้นตอนแรกติดยื่นเรื่องที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิว หลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แนะนำให้ไปเช้าหน่อยนะค่ะเปิดทำการ 8.00น.
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานเรียก ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน แล้วจะแจ้งเรา พร้อมทั้งยื่นใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
4.ขั้นตอนต่อมาเป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนที่ฝ่ายการเงิน เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบสีฟ้ากับสีเหลือง ให้นำสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นต์เอกสาร ส่วนสีฟ้าให้ ถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้ออีก 1ชุด
5.ขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด แล้วรอรับโฉนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13)ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเป็นอันเสร็จสิ้นการโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเรียบร้อย

เพื่อให้เสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากโอนที่ดิน พร้อมบ้านแล้วต้องโอนมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจริงจะเรียบร้อย
ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ตัวอย่าง ราคาประเมิน 1,000,000 ราคาขาย 1,500,000 ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด คือ2% ของ 1,500,000 คือ 30,000 บาท
2.ค่าอากร 0.5% ตัวอย่าง ราคาประเมิน 1,000,000 ราคาขาย 1,500,000 ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด คือ0.5% ของ 1,500,000 คือ 7,500 บาท
3.ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย (กรณีซื้อมาแล้วขายออกในเวลา ไม่เกิน 5 ปี แต่จะได้รับการยกเว้นถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นเจ้าบ้าน เกินกว่า 1 ปี ถ้าเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
4.ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.)
5.ค่าคำขอ 20บาท
6.ค่าอากร 5 บาท
7.ค่าพยาน 20 บาท
8.ถ้าบ้าน ที่ดิน จำนองธนาคาร เสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง

หรือสามารถใช้โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายของกรมที่ดินได้ที่ http://www2.dol.go.th/Tax.php