การเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนในกรมที่ดิน

การเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนในกรมที่ดิน

_1_

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน-บ้าน(สำหรับผู้ขาย)

*โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง) ถ้าติดจำนอง ธนาคารเป็นผู้นำมาไถ่ถอน

*บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

*ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด )

เจ้าของโฉนดเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนเดิมกับคราวที่รับโอนมา

**กรณีมอบอำนาจ ใช้เอกสารผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเอกสารดังนี้

*หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)(ตัวอย่าง ทด.21)

*บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

*ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

** กรณีสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

*หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน

*สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

*สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

*สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน-บ้าน(สำหรับผู้ซื้อ)
*บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

*ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด )

***กรณีมอบอำนาจ ใช้เอกสารผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเอกสารดังนี้

*หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)

*บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

*ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

*** กรณีสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

*หนังสือให้ความยินยอมให้ซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน

*สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

*สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

*สำเนาทะเบียนสมรส

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

*โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

*หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

*ข้อบังคับของนิติบุคคล

*หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์

*บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด

*แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

*บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ

*บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

*รายงานการประชุมนิติบุคคล

วัด

*หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา

*หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์

*หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน

*หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)

*หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

*ต้อง แสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร

มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร

*หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ

*บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก   ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย

*ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ

*รายงาน การประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้ โอนใน  การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว

*หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)

*ต้อง แสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ  ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย

*ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

มัสยิดอิสลาม

*ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)

*ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น

*ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด

*รายงาน การประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ

*หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)

*ต้อง แสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย

*ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)
………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการโอนที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์
1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยื่นเรื่อง >ตรวจสอบเอกสาร>รับบัตรคิว>รอเรียก

2.เจ้าหน้าที่ฝายชำนาญงานเรียก>ผู้โอนและผู้รับโอน ให้ปากคำ พร้อมเซ็นเอกสาร>

3.เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์และคำนวนค่าโอน>เจ้าหน้าที่ยื่นใบคำนวนค่าโอนให้ผู้โอนเพื่อนำไปชำระค่าโอน>ที่ฝ่ายการเงิน

4.ผู้โอนชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน>ฝ่ายการเงินคืนใบเสร็จผู้โอนมีสีฟ้า กับสีเหลืองและใบสี่เหลี่ยมเล็กๆ(ค่าพยาน)เย็บติดกัน2ชุด> สีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่(เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานคืนโต๊ะเดิมนั่นแหละครับ) สีฟ้าให้ผู้โอน(ถ่ายสำเนาให้ผู้รับโอน1ชุด)

5.รอเจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด>เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เรียกรับโฉนด พร้อมให้ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบโฉนดอีกครั้ง>พร้อมยื่นโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13)ให้แก่ผู้รับโอนเป็นอันเสร็จ

ปล.
เอกสาร ทด.13 ตัวจริงจะต้องเก็บไว้คู่กับโฉนดนะครับ
และถ่ายสำเนาไว้ เวลาโอนมิตอร์น้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จะต้องใช้สำเนา ทด.13 แนบด้วยทุกครั้ง