กฎหมายค้ำประกัน-จำนอง อนุมัติแล้ว

กฎหมายค้ำประกัน-จำนอง อนุมัติแล้ว

News_Buyer_04_02_15

ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้แก้ไขร่างกฎหมายการประกันและจำนองแล้ว โดย พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า สถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ค้ำประกัน สามารถทำสัญญากับเจ้าหนี้นิติบุคคล โดยเจ้าหนี้สามารถเรียกเก็บหนี้จากสถาบันการเงินได้เท่ากับเรียกเก็บลูกหนี้ และในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีเงินใช้ สถาบันทางการเงินสามารถต่อรองกับเจ้าหนี้ได้อีกด้วย โดยสถาบันทางการเงินจะเป็นผู้จ่ายหนี้ให้ก่อน และเจ้าหนี้ต้องขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้ำประกันและจำนอง ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้น โดยกำหนดข้อตกลงให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ร่วม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดให้ผู้ค้ำที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันเพื่อรับผิดเท่ากับลูกหนี้ และทำข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อการผ่อนผันเวลาได้ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

นอกจากนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.ในครั้งต่อไป

ที่มา : มติชน